Rezerwacja
Telefoniczna

+48 22 270 11 22

Waluta
Wybierz
 • Polski
 • English
 • Deutsch
 • Русский
 • USA

Rezerwacja telefoniczna

+48 22 270 11 22

Regulamin

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Europa Service Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pankiewicza 1/6 00-696 Warszawa, (KRS: 0000513611; Nip 701-042-83-64; Regon 147281344) zwana w dalszej części Wynajmującym, przekazuje w odpłatne użytkowanie samochód określony na pierwszej stronie Umowy zwanym dalej Pojazdem.
Najemcą jest osoba fizyczna lub prawna określona w rubryce NAJEMCA na pierwszej stronie Umowy. Warunkiem zawarcia Umowy jest posiadanie przez najemcę lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu prawa jazdy odpowiedniej kategorii przez okres minimum 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy oraz:

– ukończonych 21 lat dla grup A, B i M,

– ukończonych 23 lat dla grup C, C-K, C-SUV, N,

– ukończonych 26 lat dla grup K-9, D, D-K, D-P,

– ukończonych 28 lat dla grupy E, SUV, SUV-P.

2. ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE NAJMU
Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty i godziny określonej na pierwszej stronie umowy najmu.
Minimalny okres najmu to 24 godziny licząc od godziny określonej w punkcie 10 Umowy.
Okres najmu jest określony w postanowieniach zawartych na pierwszej stronie Umowy.
Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego, zaś chęć zmiany terminu zwrotu pojazdu musi zostać zgłoszona niezwłocznie, nie później niż 12 godzin przed upływem terminu zwrotu pojazdu. Przedłużenie wynajmu na okres dłuższy niż 24 godziny musi być dokonane w oddziale Wynajmującego. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia okresu najmu Pojazdu i nie zwrócenie go w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia Umowy traktowane jest jako przewłaszczenie i może zostać zgłoszone Policji.
Każde przedłużenie przez Najemcę najmu o więcej niż 1 godzinę ponad dobę określoną w punkcie 10 Umowy powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę najmu.

3. OPŁATY Z TYTUŁU WYNAJMU
Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę określoną w §2 ust.2.
Opłata za wynajem pobierana jest z góry zgodnie z cennikiem Wynajmującego obowiązującym w dniu zawarcia Umowy. Sposób dokonywania płatności przez stronę www.europa-service.pl: karty płatnicze PayU.
Wynajmujący może ustalić kaucję za wynajmowany Pojazd. W takim przypadku wysokość kaucji odpowiedniej dla danej grupy pojazdów jest wpisana we właściwym miejscu na pierwszej stronie Umowy oraz pobierana przez Wynajmującego w chwili wydania Pojazdu, zaś zwracana w chwili jego zwrotu pod warunkiem, iż stan Pojazdu jest zgodny z warunkami niniejszej Umowy.
Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT za usługę wynajmu bez jego podpisu.

4. PRZEKAZANIE I ZWROT POJAZDU
Przekazanie Pojazdu następuje w dniu zawarcia Umowy chyba, że strony ustalą inną datę przekazania Pojazdu.
Pojazd jest przekazywany z pełnym zbiornikiem paliwa.
Wszelkie uwagi do stanu technicznego Pojazdu Najemca lub inna osoba upoważniona do odbioru pojazdu zobowiązani są zgłosić w chwili przekazania pojazdu. Jeżeli uwagi nie zostaną zgłoszone przyjmuje się, że stan Pojazdu był dobry, bez żadnych wad czy usterek, które nie zostały zgłoszone przy jego odbiorze.
Po upływie okresu wynajmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Pojazd w miejscu i czasie określonym w Umowie. Poziom paliwa powinien być taki sam jak podczas przekazania Pojazdu.  W innym przypadku opłata za do tankowany litr paliwa wyniesie 9 zł netto.
Stan zwracanego Pojazdu powinien być nie gorszy niż w chwili jego odbioru przez Najemcę z uwzględnieniem drobnych zmian będących efektem prawidłowego użytkowania.
Wraz z Pojazdem Najemca zobowiązany jest do zwrotu kluczyków i wszelkich dokumentów jak również wyposażenia dodatkowego przekazanego wraz z Pojazdem.

5. UBEZPIECZENIE POJAZDU
Wynajmujący oświadcza, że pojazd posiada pełny zakres ubezpieczenia OC i AC, które zwalniają Najemcę (lub osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyłączeniem:

 1. umyślnego uszkodzenia pojazdu,
 2. uszkodzenia wynikającego z rażących zaniedbań Najemcy względem bezpieczeństwa w ruchu lub przy zabezpieczaniu pojazdu,
 3. uszkodzenia pojazdu, jeżeli osoba kierująca była w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków lub środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy,
 4. uszkodzenia pojazdu w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości o co najmniej 30 km/h lub w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego,
 5. przypadku, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
 6. przypadku kradzieży pojazdu z dokumentami i kluczykami lub kradzieży pojazdu, w którym nie uruchomiono wszystkich urządzeń antykradzieżowych,
 7. szkody częściowe rozliczane w ciężar polisy Auto Casco powodują obciążenie Najemcy opłatą za udział własny w szkodzie odpowiednią dla każdej z grup pojazdów zgodną z cennikiem Wynajmującego, która określona jest również na pierwszej stronie Umowy.

6. OBOWIĄZKI NAJEMCY/WARUNKI UŻYTKOWANIA POJAZDU
Najemca w czasie obowiązywania niniejszej Umowy najmu zobowiązuje się:

 1. przestrzegać zasady normalnego użytkowania pojazdu;
 2. do posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez organy kontrolujące ruch drogowy;
 3. używać wszystkich zamontowanych urządzeń antykradzieżowych każdorazowo przy pozostawianiu Pojazdu;
 4. wykonywać codzienną obsługę Pojazdu oraz stosować się do instrukcji obsługi Pojazdu;
 5. zwracać szczególną uwagę na wskaźniki znajdujące się na desce rozdzielczej, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości niezwłocznie skontaktować się z Wynajmującym lub serwisem;
 6. stosować odpowiedni rodzaj paliwa zgodny z instrukcją obsługi Pojazdu;
 7. utrzymywać pojazd w należytej czystości.

Wynajęty pojazd nie może być używany:

 1. do holowania innych pojazdów;
 2. w wyścigach rajdach i zawodach;
 3. przez kierowcę w stanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających;
 4. wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym;
 5. poza granicami kraju bez zgody Wynajmującego;

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania wynajętego Pojazdu uprzejmie przypominamy o obowiązku zgłoszenia każdej podróży zagranicznej.

Kraje UE – przyjmujemy zgłoszenia w formie mailowej, telefonicznej lub przez SMS do Państwa Opiekuna;
Albania, Azerbejdżan, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Białoruś, Cypr, Estonia, Gruzja, Grecja, Islandia, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Rumunia, Rosja, Serbia, Turcja, Ukraina oraz pozostałe kraje Europy kontynentalnej – podróż jest możliwa po wyrażeniu pisemnej zgody przez Wynajmującego/Wydzierżawiającego i/lub wykupieniu stosownego doubezpieczenia.

W szczególności zabrania się:

 1. palenia tytoniu w samochodzie, spożywania w samochodzie alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających;
 2. przekraczania dopuszczalnej ładowności oraz przewożenia liczby pasażerów większej niż określona w dokumentach pojazdu;
 3. dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian bez zgody Wynajmującego. Dotyczy to również naklejek firmowych i oznaczeń stosowanych przez Wynajmującego.

W przypadku zaistnienia kolizji drogowej lub wypadku należy:

 1. niezwłocznie powiadomić Wynajmującego;
 2. powiadomić Policję lub inne odpowiednie służby;
 3. zabezpieczyć pojazd;
 4. uzyskać dokumenty i informację niezbędne do likwidacji szkody (oświadczenie sprawcy szkody, w tym dane uczestników, notatka Policji).

Najemca przyjmuje do wiadomości obowiązek udostępniania Pojazdu Wynajmującemu w celu wykonania przeglądu okresowego. W przypadku konieczności wykonania naprawy w wynajmowanym Pojeździe należy uzyskać zgodę Wynajmującego. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest do odebrania faktury VAT w imieniu Wynajmującego. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty zgodnie z przedstawionymi rachunkami.

7. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO
Wynajmujący, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej, nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii lub uszkodzenia Pojazdu.
W przypadku unieruchomienia Pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny, Wynajmujący w miarę możliwości zapewni Najemcy lub osobie użytkującej samochód zastępczy. Samochód zastępczy powinien mieć standard odpowiadający samochodowi wynajętemu, a jeżeli standard jest niższy, to czynsz zostanie obniżony. Zapewnienie samochodu zastępczego nie obowiązuje w przypadkach:

 1. postoju pojazdu z powodu utraty przez Najemcę dokumentów lub kluczy od auta;
 2. postoju spowodowanego szkodą rozliczaną z polisy AC;
 3. unieruchomienia pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

8. DODATKOWE OPŁATY Z TYTUŁU WYNAJMU
Mycie pojazdu – 40 PLN brutto.
Przekroczenie limitu kilometrów w wynajmie internetowym – 0,60 PLN brutto za kilometr.
Kaucja w kwocie brutto:

 1. 500 PLN dla grup A, B
 2. 1000 PLN dla grup C, C-K, C-SUV, N, M
 3. 1500 PLN dla grup D, D-K, D-P, K-9
 4. 2000 PLN dla grup E, SUV
 5. 2500 PLN dla grupy SUV-P

Udział własny w każdej szkodzie, a w szczególności zniszczenie wnętrza pojazdu, uszkodzenie szyb, uszkodzenie felg, uszkodzenie opon, uszkodzenie karoserii i innych rozliczanych z polisy AC wynosi odpowiednio:

 1. 500 PLN dla grup A, B
 2. 1000 PLN dla grup C, C-K, C-SUV, N, M
 3. 1500 PLN dla grup D, D-K, D-P, K-9
 4. 2000 PLN dla grup E, SUV
 5. 2500 PLN dla grupy SUV-P

Najemca zobowiązuje się do zapłaty udziału własnego w odpowiedniej wysokości w razie powstania szkody w Pojeździe w okresie najmu.
W wynajmie internetowym zwolnienie z udziału własnego w szkodzie może nastąpić pod warunkiem wniesienia opłaty przy zawarciu niniejszej Umowy i wynosi odpowiednio:

 1. 35 PLN za dobę lub 150 PLN za miesiąc dla grup A, B, C, C-K
 2. 35 PLN za dobę lub 200 PLN za miesiąc dla grup C-SUV, D, D-K, D-P, K-9, N, M
 3. 35 PLN za dobę lub 250 PLN za miesiąc dla grup E, SUV, SUV-P

Za palenie, spożywanie alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających w Pojeździe na Najemcę zostanie nałożona kara umowna w wysokości 250 PLN, zaś w razie spowodowania szkody w Pojeździe pod wpływem niedozwolonych substancji Najemca zostanie obciążony w całości kosztami naprawy Pojazdu i przywrócenia go do stanu poprzedniego.
W przypadku zwrotu Pojazdu bez dowodu rejestracyjnego, polisy lub naklejki na szybie na Najemcę zostanie nałożona kara umowna w wysokości 200 PLN za każde z tych naruszeń.
W przypadku wykorzystywania Pojazdu do holowania innych pojazdów na Najemcę zostanie nałożona kara umowna w wysokości 250 PLN za każde z naruszeń.
W przypadku opóźnienia w zwrocie Pojazdu Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kwoty stanowiącej trzykrotność stawki dobowej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
Za działania podjęte w okresie najmu, które skutkować będą utratą gwarancji na Pojazd na Najemcę nałożona zostanie kara umowna w wysokości 2500 PLN.

9. DANE OSOBOWE
Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy najmu, jak również na ich udostępnianie przez Wynajmującego dla celów związanych z ubezpieczeniami OC/AC/NW lub w przypadku popełnienia występków lub wykroczeń drogowych.

10. POLITYKA REKLAMACJI

 1. Reklamacja może dotyczyć treści umowy, sposobu wykonania usług przez Europa Service, niedotrzymania z winy Europa Service określonego w umowie terminu wykonania usługi, lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu umowy.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane:
 •  na piśmie, na adres:

EUROPA SERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. J. Pankiewicza 1/6, 00-696 Warszawa
z dopiskiem „Reklamacja”

 • faksem, na numer (22) 415 45 80
 • pocztą elektroniczną, na adres info@europa-service.pl,
 1. W przypadku reklamacji złożonej pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej, zgłaszający reklamację otrzymuje pisemne potwierdzenie jej przyjęcia w terminie 14 dni od dnia złożenia. Powyższy obowiązek dotyczący pisemnego potwierdzenia przyjęcia reklamacji nie dotyczy sytuacji, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 2. Przy zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać następujące dane:
 • imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego reklamację,
 • przedmiot reklamacji,
 • okoliczności uzasadniające reklamację,
 • datę zawarcia Umowy oraz numer zamówienia,
 • żądanie Klienta, np. prawidłowego wykonania, obniżenia ceny towaru, odszkodowania itd.,
 • numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty świadczenia pieniężnego, jeżeli takowe jest przedmiotem reklamacji,
 • podpis reklamującego w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej.
 1. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Europa Service treści reklamacji w formie pisemnej, elektronicznej, lub faksu.
 2. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty należności za usługi. W przypadku uznania reklamacji, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona na adres lub rachunek wskazany przez Klienta.
 3. Europa Service rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w tym terminie uważa się, iż reklamacja została uwzględniona.
 4. Europa Service udziela odpowiedzi na reklamację złożoną przez Klienta w formie pisemnej. Odpowiedź na reklamację jest ostateczna i kończy postępowanie reklamacyjne.
 5. Spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Europa Service w zakresie określonym w ust. 1 mogą zostać zakończone na drodze polubownej przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej, lub sądem polubownym działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w trybie i według procedury wskazanej w ustawie o Inspekcji Handlowej.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w umowie najmu mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory w związku z niniejszą umową podlegają rozstrzygnięciu wyłącznie przez sąd właściwy dla tych spraw w miejscu siedziby Wynajmującego.

Wystąpił błąd

Musisz wybrać samochód
OK

Wystąpił błąd

Odśwież stronę i spóbuj ponownie
OK

Wystąpił błąd

Zaznacz, aby się zalogować
OK

Zbyt wczesny wynajem

Aby wynająć samochód z wyprzedzeniem krótszym niż 24 godziny skontaktuj się z naszym biurem
OK

Zbyt wczesny wynajem

Aby wynająć samochód z wyprzedzeniem krótszym niż 72 godziny skontaktuj się z naszym biurem lub skorzystaj z płatności przy odbiorze
OK